Jillz

Jillz

Vaya Jillz v Dajova

Roepnaam Jillz

geboren: 02-04-2018

moeder :Day v. Dajova

vader : Kasimir Olli von den Lustigen Baren

 

HD : A norbergwaarde 37,5

ED : Vrij

karartertest :

Exterieurtest :

DM : exon 1 : N/N

        exon 2 : N/N

 

puppycurcus : geslaagd 

Gehoorzaamheid A : geslaagd